Brand- & säkerhetsutbildningar

Inledande text

Grundläggande brandskyddsutbildning

Företagsanpassad brandskyddsutbildning riktad till företag, kontor, sjukvård, äldreomsorg, hotell med flera.

Syfte
Deltagarna ges kunskaper enligt principen:
• Brands uppkomst
• Trygg utrymning
• Hindra brandspridning
• Underlätta släckning

Målgrupp
Industri – Kontor
Sjukvård– Äldre- och barnomsorg med flera

Innehåll
• Brandorsaker Brandrisker
• Brands uppkomst – Brandförloppet
• Släckmedel och släckverkan
• Förebyggande åtgärder mot brand
• Praktiska släckningar

Innehållet anpassas efter kundens önskemål

Tidsutgång: Helt beroende på antal deltagare och kundens önskemål.

Kontakta för mer information.

Brandskyddsansvarig (SBA)

sbacirkelSystematiskt brandskyddsarbete handlar om att skydda människor, verksamheten och företagets goda rykte. Du har ett ansvar här. Både moraliskt och enligt lagen. Gå vår utbildning.

Du får enkla verktyg som hjälper dig att sköta brandskyddet i vardagen. Vi kan det här. I mer än 10 år har vi hjälpt många företag att börja. Nu är det din tur.

Mål
Efter utbildningen kan du dokumentera, planera och följa upp företagets brandskyddsarbete med vår metod intern brandskyddskontroll IBK®.

Ämnesområden
Policy, organisation och regler för brandskydd
Underlag till kontrollronder och uppföljningsrutiner
Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
Utbildningsplaner
Brandskyddsbeskrivning, drifts- och underhållsinstruktioner

Avsedd för
Passar alla som ska organisera och dokumentera företagets brandskyddsarbete.

Kontakta för mer information.

Brandskyddskontrollant

BrandskyddskontrollantLär dig se det som ännu inte har hänt. Då kan du skapa större trygghet på din arbetsplats. Vår utbildning ger dig metoderna för att kontrollera brandskyddet.

Mål
Efter utbildningen ska du kunna hitta brandrisker och veta hur du hanterar dem. Du ska också kunna genomföra kontroller för ett säkert brandskydd.

Ämnesområden
• Riskidentifiering och riskbedömning
• Grundläggande byggnadstekniskt brandskydd
• Kontrollmetoder
• Dokumentation och uppföljning

Avsedd för
Dig som praktiskt ska kunna kontrollera brandskydd och brandrisker på din arbetsplats. Utbildningen passar också för dig som är ansvarig för brandskyddet i mindre företag och organisationer.

Kontakta för mer information.

Anläggningsskötare brandlarm

automatisktbrandlarmUtbildningen riktar sig till den eller de person(er) som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning.

Målgrupp:
Anläggningsskötarare, fastighetsskötare eller den som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning.

Utbildningen omfattar:
• Automatlarm räddar liv och stora värden
• Så fungerar automatlarmet
• Onödiga larm – vad skall vi göra?
• Larmlagring
• Vad gör räddningstjänsten?
• Anläggningsskötarens uppgifter?
• Information till personal

Kursmaterial:
Varje deltagare erhåller en kunskapspärm. Med hjälp av pärmen kan du på din egen arbetsplats sprida information till personal, entreprenörer m.fl. om verksamhetens automatiska brandlarm.

Utbildningen genomförs tillsammans med Informationsbolaget.se. Kontakta för mer information.

Föreståndare brandfarlig vara, mindre omfattning

fbfUtbildningen riktar sig till den eller de person(er) som skall vara föreståndare för brandfarlig vara i enlighet med lagen om brandfarlig och explosiv vara.

Målgrupp:
Du som arbetar med lösningsmedel, brandfarliga gaser eller andra brandfarliga varor.

Utbildningen omfattar:
• Ny lag
• Vad är brandfarlig vara?
• Krav på riskutredningen
• Förvaring och hantering
• Föreståndarens uppgift
• Tillsyn
• Grundläggande brandkunskap
• Personalinformation

Kursmaterial:
Varje deltagare erhåller en kunskapspärm med en mängd material i syfte att kunna genomföra internkontroll på den egna arbetsplatsen samt informera ledningen och personalen

Utbildningen genomförs tillsammans med Informationsbolaget.se. Kontakta för mer information.

Brandsäkert hem

Över 100 personer dör i bostadsbränder varje år, en del på grund av att säkerhetsutrustning saknas. Varje år inträffar minst 6000 bostadsbränder, men det finns ett stor mörkertal. Utvecklingen ser ut att fortsätta och vi vill därför genom utbildning och information öka medvetenheten hos folk och förhoppningsvis lyckas minska antalet bränder.

På vår utbildning går vi igenom brandrisker, byggnadens inbyggda brandskydd och hur man ska bete sig vid utrymning. Ni lär er också hur räddningstjänsten larmas och vad som händer när de kommer fram till brandplatsen. Efter genomförd utbildning ska du ha fått de kunskaper som du behöver för att kunna agera på rätt sätt om det börjar brinna i din bostad. Praktiska moment kan också ingå.

När: Vi anpassar oss väldigt mycket efter era önskemål och försöker därför lägga utbildningen dagtid, kvällstid och om möjligt även helger.

Var: Utbildningen hålls antingen i hyrd lokal eller ute hos er (finns det bara någon lokal som vi kan hålla till i så fungerar det).

Tid: Utbildningen tar cirka 2–3 timmar (lite beroende på antal deltagare)

Kontakta för mer information.