Sjöfartsutbildningar

Inledande text…

Grundläggande säkerhetsutbildning – Basic safety

Utbildning i enlighet med STCW Manila*
TSFS 2013:47, bilaga12 (motsvarar STCW-koden sektion A-VI/1.2)

Basic Safety – Grundläggande säkerhetsutbildningen vänder sig till all kategori av ombordanställd personal som ska ingå i ett fartygs säkerhetsorganisation.

Kursen ger deltagarna breda kunskaper och verktyg att hantera de olika olycksrisker/nödsituationer som kan finnas vid arbete ombord till sjöss och ger även kunskaper och förståelse om förebyggande arbete för att undvika att olyckor inträffar. Det läggs stor vikt på brandskydd under utbildningen. Utbildningen innehåller både teori och praktiska övningar.

Utbildningen genomförs tillsammans med Brandskyddsföreningen.se. Kontakta för mer information

Advanced Fire Fighting Course

Avancerad brandbekämpning*
STCW Regel VI/3 TSFS 2013:47, bilaga 14

Brandskyddsföreningen arrangerar speciella Advanced Fire Fighting Courses (släckledarkurser) för nautiskt och maskintekniskt vaktgående befäl i samtliga fartygstyper. Kursen är inriktad på ”släckledarens” roll vid en brand och ger kunskaper i att agera i den rollen både genom teoretiskt inriktade block, men även praktiska moment. Kursen ger också träning i såväl intern som extern fartygskommunikation.

Advanced Fire Fighting Course vänder sig främst till seniorbefäl, personer som arbetar i ledande befattningar ombord, exempelvis den som är utsedd att vara brandchef ombord och därför kommer att arbeta med att leda och organisera släckningsarbetet vid en eventuell brand.

Utbildningen genomförs tillsammans med Brandskyddsföreningen.se. Kontakta för mer information

Fortbildning Advanced Fire Fighting

Fortbildning Avancerad brandbekämpning*
STCW Regel VI/3 TSFS 2013:47, bilaga 15
Advanced Fire Fighting Course, revalidation

STCW Manila innebär att Advanced Fire Fighting-certifikatet fått en begränsad giltighet på 5 år. För förnyelse av detta certifikat har en ny föreskrift/utbildning skapats som är en kortare repetition av grundutbildningen Advanced Fire Fighting.

Utbildningen genomförs tillsammans med Brandskyddsföreningen.se. Kontakta för mer information

Kombi: E-learning + Fortbildningskurser Grundl. säk.utb. + Advanced Fire Fighting

Nu kan du som behöver gå både Fortbildningskurs för Grundläggande säkerhetsutbildning och Fortbildning Advanced
Fire Fighting prova något helt nytt!

Med vårt nya upplägg som inkluderar en förberedande e-learning sparar du tid på övningsfältet och väl på plats fokuserar vi mer på din faktiska roll ombord. Du kan givetvis söka ut båda certifikaten efter kursen.

Innan kursstart får du en inloggning för att kunna genomföra vår föreberedande e-learning. Observera att denna måste vara genomförd innan utbildningen.

Utbildningen genomförs tillsammans med Brandskyddsföreningen.se. Kontakta för mer information

Fortbildningskurs för Grundläggande säkerhetsutbildning (Basic Safety)

Basic Training, revalidation*
STCW A-VI/1-1 – STCW A-VI/1-4
TSFS 2013:47, bilaga 13

STCW Manila innebär att certifikatet för den Grundläggande säkerhetsutbildningen (Basic Safety) ska förnyas vart 5:e år varför alltså denna kurs, Fortbildningskurs för grundläggande säkerhetsutbildning, tillkommit.

Fortbildningskurs Grundläggande säkerhetsutbildning består både av teori och praktik, men fokuserar i huvudsak på repetition av de praktiska momenten från de olika delarna av grundutbildningen . Största delen av utbildningen är brandskyddsdelen med olika praktiska övningar, men alla delar från den Grundläggande säkerhetsutbildningen gås dock igenom under kursen, detta inkluderat övning i vatten med livflotte/överlevnadsdräkter.

Utbildningen genomförs tillsammans med Brandskyddsföreningen.se. Kontakta för mer information